A "KERT-ÉSZ" PROGRAM A TÁPI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN PROGRAMISMERTETŐJE

Projekt Tájékoztató


I. Módszertani fejlesztés

a)Társadalmi és globális felelősségvállalást, környezettudatos magatartást és a fenntartható gazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzését támogató programok

 

A fejlesztendő alap- és kulcskompetenciák


 Természettudományi és technológiai kompetenciák

            környezetvédelem

            fenntarthatóság


 Személyközi kompetenciák

            együttműködés

            tolerancia

            társas kapcsolatok


Vállalkozói kompetenciák

            gazdálkodási tervezés

            virtuális pénzügyi


Digitális kompetencia

            NETikett alkalmazása

 

A program bevezetésének indokoltsága:

·         Környezetünk megóvása, egészséges életmód, egészséges táplálkozás tudatának kialakítása.

·         Fenntartható fejlődés: A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a környezeti pilléreken.

·         Az intézmény társadalmi, szociális helyzetének javítása.

·         Pályaorientációs tevékenység.

·         A vállalkozói kompetencia megalapozása a programban megvalósuló pénzügyi tervezéssel.

·         Élményre, tapasztalatra alapozott ismeretszerzéssel a tanulási érdeklődés felkeltése.

 

A program részletes leírása:

Ökokert létrehozása, „KERT-ÉSZ” program működtetése:

1. Kert kialakítása

2. Növényismeret

3. Tervezés

    Vetésterv elkészítése

    Pénzügyi tervezés – virtuális pénzmozgással

4. Művelési ismeretek;

5. Feldolgozás, tartósítás

A "KERT-ÉSZ" PROGRAM A TÁPI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Megvalósítása

Informális pályázat - Partnerintézményi találkozó

Informális pályázat - Innovációs Műhely találkozó Győr

Informális pályázat - 2. Innovációs Műhely találkozó Győr

Informális műhelytalálkozó - prezentáció Táp

Bemutató EU-s alapon

Veteményezés 2019. tavasz

Veszprémi kirándulás

Rajzverseny

Pénzügyi tervezés

Paradicsom aszalás

Öszi munkák 2019 szept

Őszi dekoráció

Ökovetélkedő

Lekvár

Konyha

Kertész program működtetése

Gyümülcsfeldolgozó-GYAFA 2018.10.24

Gyümölcsös látogatása Pfalu

Feldolgozó üzem Csikvánd 2019.10.16

 

Cél: Az intézmény szociokulturális környezetének igényeihez alkalmazkodva a környezettudatos gazdálkodás, forráskihasználás, fenntartható fejlődés szem előtt tartásával a tanulók élelem termelési, feldolgozási, vállalkozási ismeretinek kialakítása. A projekt hosszú távú működtetése során a közösségi kompetenciák fejlesztése.

A diákok saját maguk tapasztalják meg a munkavégzés örömét, a tervezés felelősségét, kezdeményezőképességük és vállalkozói kompetenciájuk, gazdasági és pénzügyi ismereteik, felelősségvállalásuk, kockázatvállalási ismeretük, kreativitásuk, technikai ismeretük fejlődjön.

Célcsoport: Az intézmény valamennyi tanulója és pedagógusa

 

Tematikus keretrendszer: „KERT-ÉSZ”

A programba a diákok a beiratkozáskor kerülnek be, a megvalósítás során kidolgozott program az életvitel, a környezetismeret, a biológia, a matematika tantárgyba kerül beépítésbe.

1. Kert kialakítása: az intézmény udvarának kijelölt helye, ahol a korábbi években kert működött. A talajszinti művelés mellett három magaságyás kerül kialakításra, melyekben a kultúrnövények egész éven át megtermelhetők. A munkálatokban a tanulók délutáni foglakozás keretében vesznek részt.

2. Növényismeret: Az ökokertben megtermelhető növények megismerése az alsó tagozat környezetismeret, valamint a felső tagozat természetismeret és biológia tantárgyára alapozva önálló gyűjtő munkával, tanórán kívül a pedagógusok segítségével történik. A gondozási ismeretek elsajátításában a programba bevont mezőgazdasági szakközépiskola növendékei és tanárai segítenek.

3. Tervezés

Vetésterv elkészítése: A tanév december-február hónapjaiban a tavasszal földbe kerülő növények fajtájának, mennyiségének, elhelyezésének megtervezése a feladat a 7-8. évfolyamon.

Pénzügyi tervezés: A 7-8. osztályosok tevékenysége a „KERT-ÉSZ” projektben február hónapban pénzügyi alapfogalmakkal egészül ki, melyben a családi költségvetés alapfogalmai és az ökokert gazdálkodásának pénzügyi ismeretei kerülnek kialakításra.

4. Művelési ismeretek: Valamennyi évfolyamon tanórán kívüli foglalkozás keretében gyakorlati munka, tevékenykedés, munkafolyamatok elsajátítása.

5. Feldolgozás, tartósítás: A kialakított konyhában a megtermelt alapanyagok feldolgozása, az egészséges táplálkozás alapjait jelentő konyhatechnológiai alapismeretek megismerése, gyakorlása. 7-8.osztályosok havi 2 óra foglakozása.

 

b) Az egyes évfolyami csoportok feladatai, tevékenységei

Pedagógiai programunk környezeti nevelési elvei a megvalósuló projekt segítségével konkrét tanórán kívüli tevékenységekkel egészülhetnek ki. Ezeket az alábbiak szerint illeszthetjük az oktatási, nevelési tevékenységhez

 A program környezeti nevelési elvei

A környezeti nevelés csak az iskolai oktatással egységben, attól el nem különítve értelmezhető, mivel a tanulók teljes személyiségére hat. A motiváció kialakítása, megőrzése és fejlesztése minden életkori szakaszt átívelő célunk, mely egyben biztosítja is a folyamatosságot a környezeti nevelés során. A célok meghatározásánál figyelembe vettük a pedagógusok véleményét is, kiemelt hangsúlyt adva a gyakorlatnak, mivel fontosnak tartjuk, hogy elérhető, teljesíthető célokat tűzzünk ki magunk elé.”

Ökokert működtetésével az informális tanulás állandó tematikáját dolgozzuk ki, mely lehetőséget biztosít a tanórán kívüli, élménypedagógiai módszerekkel támogatott tanulási alkalmak lebonyolításához.


Első és második évfolyam

Harmadik és negyedik évfolyam

Ötödik és hatodik évfolyam

Hetedik és nyolcadik évfolyam

 

c) Közösségfejlesztő programok


Ökovetélkedő

KERT-ÉSZ” próba

KERT-ÉSZ verseny forgatókönyve

Egészséghét

„Az én kertem” – Rajzverseny

„Az én kertem” – Rajzverseny jelentkezési lapja

 

II. Felkészülés az informális tanulás működtetésére

Felkészülési időszak a projekt indulásától az első mérföldkőig tart. Ennek az időszaknak legfőbb feladata, az érzékenyítés, hogy a tanulók, pedagógusok ismereteket szerezzenek a nem formális tanulás lehetőségiről, a bevezetni kívánt projektet megismerjék, a megvalósításhoz szükséges ismereteket elsajátítsák.

Az iskola valamennyi tanulójának és pedagógusának felkészítő képzést tartunk. A tanulóknak a tréning 4 alkalommal a Fenntarthatóság, környezetvédelem témakörben, a pedagógusoknak 2 alkalommal A környezetvédelem, élménypedagógia témakörben. 

Résztvevő az intézmény összes tanulója, legalább 80 fő. Valamennyi pedagógus, de legalább 14 fő.

A testi és lelki egészség összhangjának megvalósítása érdekében a projekt kezdetétől részt veszünk az élménypedagógia sikerét segítő „Életrevalók” tréningen.

Résztvevők: Az intézmény diákjai: 80 fő, pedagógusok: 10 fő.

A mezőgazdasági kisüzemekben folyó munkálatok megfigyelésére tervezünk látogatást a környékbeli gazdaságokban, üzemekben. Kertészet, gyümölcsös, hűtőház, gyümölcsfeldolgozó látogatása segíti a tanulók motiválását.


III. Az informális tanulási tevékenységek megvalósítása

a) A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése

A tematika beépül az iskola pedagógiai programjába, évről évre megvalósul.  A létrehozandó ökokert állandó gondozást igényel, állandó feladatot a tanulóknak. A gazdálkodási ismeretek elsajátítása lehetőséget ad arra, hogy a programot maguk a diákok fejlesszék tovább.